Tag: ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଓ ସଉଦା ଦର ପ୍ରତିବାଦରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ

ରାଜନୀତି
ରାଜ୍ୟ କୃଷିମବୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ସ୧ୁଖରେ ପରିବା ବିକିଲା ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଓ ସଉଦା ଦର ପ୍ରତିବାଦରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ

ରାଜ୍ୟ କୃଷିମବୀଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ସ୧ୁଖରେ ପରିବା ବିକିଲା ଛାତ୍ର...

ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପରିବା ଓ ସଉଦା ଦର ପ୍ରତିବାଦରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ