ଗଳ୍ପ ଓ କବିତା

ଏଇତ ଜୀବନ

ଏଇତ ଜୀବନ

ଏଇତ ଜୀବନ

ଆମ ନିୟମରେ ଚାଲିବ ତ ଚାଲି ନହେଲେ ବିଦା ହେବ

ଆମ ନିୟମରେ ଚାଲିବ ତ ଚାଲି ନହେଲେ ବିଦା ହେବ

ଆମ ନିୟମରେ ଚାଲିବ ତ ଚାଲି ନହେଲେ ବିଦା ହେବ

***ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପଡିଚି ଆଜି ବିପଦ***

***ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପଡିଚି ଆଜି ବିପଦ***

***ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପଡିଚି ଆଜି ବିପଦ***

ଦୁଃଖ ସରୁ ନାହିଁ

ଦୁଃଖ ସରୁ ନାହିଁ

ଦୁଃଖ ସରୁ ନାହିଁ

 ମୋ ଓଡିଶା କାନ୍ଦୁଚି

ମୋ ଓଡିଶା କାନ୍ଦୁଚି

ମୋ ଓଡିଶା କାନ୍ଦୁଚି

ପିନ୍ଧି ବାକୁ ନାହିଁ ମୋର ଖଣ୍ଡିଏ କନା

ପିନ୍ଧି ବାକୁ ନାହିଁ ମୋର ଖଣ୍ଡିଏ କନା

ପିନ୍ଧି ବାକୁ ନାହିଁ ମୋର ଖଣ୍ଡିଏ କନା

ଏ ଜୀବନ ଏକ ମରୁଭୂମି

ଏ ଜୀବନ ଏକ ମରୁଭୂମି

ଏ ଜୀବନ ଏକ ମରୁଭୂମି

 ଉତ୍ସର୍ଗ

ଉତ୍ସର୍ଗ

ଉତ୍ସର୍ଗ

ଶେଷ ସପନ ସାର୍ଥକ  ହେବ

ଶେଷ ସପନ ସାର୍ଥକ ହେବ

ଶେଷ ସପନ ସାର୍ଥକ ହେବ

ଆହେ ଭୋଳାଶଙ୍କର

ଆହେ ଭୋଳାଶଙ୍କର

ଆହେ ଭୋଳାଶଙ୍କର

ଶିରିଡି ରୁ ସପନ

ଶିରିଡି ରୁ ସପନ

ଶିରିଡି ରୁ ସପନ

ମୁଁ  ଯାଉଛି ଶିରିଡି ଧାମ

ମୁଁ ଯାଉଛି ଶିରିଡି ଧାମ

ମୁଁ ଯାଉଛି ଶିରିଡି ଧାମ

ସାଖି ମୋର ନୀଳଚକ୍ର

ସାଖି ମୋର ନୀଳଚକ୍ର

ସାଖି ମୋର ନୀଳଚକ୍ର

ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ : ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ‘ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ’

ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ : ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ‘ଛବିଳ...

ଓଡ଼ିଶା ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଦାୟିତ୍ୱ : ପୁଣି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ‘ଛବିଳ ମଧୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ’

ଏକ ଅବୁଝା ଆତ୍ମାର ଲୁହ

ଏକ ଅବୁଝା ଆତ୍ମାର ଲୁହ

ଏକ ଅବୁଝା ଆତ୍ମାର ଲୁହ